Με λίγα λόγια

Με λίγα λόγια

Το σχολείο μας, ως βασικό σκοπό έχει να καλλιεργήσει και να αναπτύξει στο μέγιστο τις δυνατότητες και τα ταλέντα του κάθε μαθητή του, παρέχοντας σε όλους ευκαιρίες για μάθηση και κοινωνική ένταξη.

Μέσα στο παραπάνω βασικό πλαίσιο λειτουργίας, έχει θέσει στόχο, να προσφέρει άρτια σχεδιασμένα, εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης,  σε παιδιά με διαφορετικά στάδια νοητικής ανάπτυξης, δίνοντας σε καθένα τις ευκαιρίες για τη μέγιστη συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη.

Στοχεύει επίσης να βοηθήσει τις οικογένειες, παρέχοντας στους μαθητές του εκπαιδευτικά προγράμματα εστιασμένα, στον αυτοσεβασμό και αυτοοργάνωση, καλλιεργώντας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό για το κάθε άτομο, την αυτοεξυπηρέτηση.

Η οργάνωση  και η δομή του σχολικού περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας,  όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής παρέμβασης,  στηρίζονται στις αρχές της ολιστικής και ανθρωπιστικής προσέγγισης καθώς και στην προσπάθεια για ενεργητική συμμετοχή όλων μας στη διαδικασία να πειραματιστούμε, να μάθουμε από τις εμπειρίες που συλλέγουμε, να επανεξετάζουμε και να αναδιοργανώνουμε τις πρακτικές μας, με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία της  σχολικής μονάδας για όλους μας (appreciative inquiry).

Λεπτομέρεις σχετικά με το προφίλ και την οργάνωση του σχολείου μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε στον Σχολικό Οδηγό.